Derechos Infancia · Infancia · Meniños · ONG

20 N. SOMOS A NOSA INFANCIA

Imaxe: Freepik

Hoxe é un estupendo día para UNIRNOS NA INFANCIA como lugar común de todas as persoas, os nenos e nenas que a están vivindo e as persoas adultas que a temos integrada na nosa historia vital. 

Necesitamos superar unha visión da vida parcelada por etapas, que parecen concentrar todas as súas potencialidades e limitacións dentro de si mesmas sen penetrar noutras, superar un sistema de organización social que tamén parece conter esta visión constrinxida dos estadios vitais separando lugares, servizos, modos e usos que en nada benefician á persoa. Somos ante todo o modo presente dun ciclo vital que integra pasado e  se proxecta ao futuro, limitado ou impulsado pola nosa capacidade de integrar todas as nosas vivencias e potenciar ao máximo as nosas posibilidades de desenvolvemento, que teñen a súa máxima plasticidade nos nosos primeiros anos de vida. 

A infancia é ese período da vida que nos convoca a todas as persoas; unhas, as máis afortunadas, porque o atesouramos no noso interior como caudal que nos impulsou na vida, outras non pouco afortunadas, porque mesmo aínda vivindo retos difíciles na súa infancia, transformaron as adversidades en posibilidades, experimentando a bondade do apoio que ofrece unha comunidade sa, comprometida coa infancia. 

Na infancia están as claves do futuro, o propio de cada neno, cada nena, pero tamén o común de toda a sociedade. Nada nos hai menos alleo que esa pequena criatura que está no noso interior. Pero a infancia é ante todo presente, un presente que non podemos descoidar. 

Hoxe celebramos 30 anos da Convención de Dereitos da Infancia (CDN) e se botamos unha mirada cara atrás, veremos que neste período progresouse notablemente no recoñecemento de dereitos, sobre todo impulsando un desenvolvemento lexislativo considerable, o cal é tremendamente importante e así debemos recoñecelo e congratularnos por iso, pois requiriu do esforzo importante de todos os actores sociais. 

Pero debemos seguir avanzando, temos que facelo, pois máis difícil que o desenvolvemento lexislativo é a implantación efectiva de moitas das disposicións que aparecen nas leis, pois iso require un cambio cultural, un compromiso, unha vinculación de toda a sociedade, de cada persoa, máis aló de sectores, profesións ou ámbitos concretos. A infancia incúmbenos a todas e cada unha das persoas. 

Aínda neste país hai datos que debésemos sentir como unha labazada, cifras que delatan que os nenos e nenas necesitan máis protección, máis compromiso, máis implicación, máis apoio: o sistema de protección á infancia incrementou a cifra de nenos e nenas que teñen que ser atendidos de 43.902 en 2016 a 47.493 en 2017 (aínda non temos os datos estatísticos de 2018), o acollemento residencial ha sufrido un forte incremento no 2017, 1 de cada 5 nenos e nenas sufriu, sofre ou sufrirá abuso sexual, as denuncias de malos tratos aumentaron un 4,5% no ano 2018, 1 de cada 4 nenos e nenas está en risco de pobreza e exclusión, o 80 % dos nenos e nenas que viven en fogares pobres non poderán saír da pobreza… e poderiamos seguir relatando carencias. 

Por iso é importante UNIRNOS NA INFANCIA, sentir que cando falamos destas cifras, estamos directamente convocados, interpelados. O noso reto debe estar xa na ambición de promocionar a infancia, elevala de categoría, darlle condicións óptimas.

En pleno século XXI deberiamos avanzar xa sobre as palabras protección e reparación, tan recorridas e nomeadas en leis, estratexias, políticas e plans, para pensar no reto máis elevado da promoción da infancia, porque só se repara, só se protexe, cando antes se danou, se arriscou, e só deixaremos de prexudicar e menoscabar, cando verdadeiramente nos sintamos infancia. 

Somos a nosa infancia, a infancia non nos abandona nunca, nútrenos indefinidamente, nas nosas mans está non abandonala.

Mónica Permuy
Directora Fundación Meniños

20 N. SOMOS A NOSA INFANCIA

Imagen: Freepik

Hoy es un estupendo día para UNIRNOS EN LA INFANCIA como lugar común de todas las personas, los niños y niñas que la están viviendo y las personas adultas que la tenemos integrada en nuestra historia vital.

Necesitamos superar una visión de la vida parcelada por etapas, que parecen concentrar todas sus potencialidades y limitaciones dentro de sí mismas sin penetrar en otras, superar un sistema de organización social que también parece contener esta visión constreñida de los estadios vitales separando lugares, servicios, modos y usos que, en nada benefician a la persona. Somos ante todo el modo presente de un ciclo vital que integra pasado y se proyecta al futuro, limitado o impulsado por nuestra capacidad de integrar todas nuestras vivencias y potenciar al máximo nuestras posibilidades de desarrollo, que tienen su máxima plasticidad en nuestros primeros años de vida. 

La infancia es ese periodo de la vida, que nos convoca a todas las personas; unas, las más afortunadas, porque lo atesoramos en nuestro interior como caudal que nos ha impulsado en la vida, otras no poco afortunadas, porque incluso aun viviendo retos difíciles en su infancia, han transformado las adversidades en posibilidades, experimentando la bondad del apoyo que ofrece una comunidad sana, comprometida con la infancia.

En la infancia están las claves del futuro, el propio de cada niño, cada niña, pero también el común de toda la sociedad. Nada nos hay menos ajeno que esa pequeña criatura que está en nuestro interior. Pero la infancia es ante todo presente, un presente que no podemos descuidar. 

Hoy celebramos 30 años de la Convención de Derechos de la Infancia (CDN) y si echamos una mirada hacia atrás, veremos que en este periodo se ha progresado notablemente en el reconocimiento de derechos, sobre todo impulsando un desarrollo legislativo considerable, lo cual es tremendamente importante y así debemos reconocerlo y congratularnos por ello, pues ha requerido del esfuerzo importante de todos los actores sociales.

Pero debemos seguir avanzando, tenemos que hacerlo, pues más difícil que el desarrollo legislativo es la implantación efectiva de muchas de las disposiciones que aparecen en las leyes, pues ello requiere un cambio cultural, un compromiso, una vinculación de toda la sociedad, de cada persona, más allá de sectores, profesiones o ámbitos concretos. La infancia nos concierne a todas y cada una de las personas.

Todavía en este país hay datos que debiéramos sentir como una bofetada, cifras que delatan que los niños y niñas necesitan más protección, más compromiso, más implicación, más apoyo: el sistema de protección a la infancia ha incrementado la cifra de niños y niñas que tienen que ser atendidos de 43.902 en 2016 a 47.493 en 2017 (todavía no tenemos los datos estadísticos de 2018), el acogimiento residencial ha sufrido un fuerte incremento en el 2017, 1 de cada 5 niños y niñas ha sufrido, sufre o sufrirá abuso sexual, las denuncias de malos tratos han aumentado un 4,5% en el año 2018, 1 de cada 4 niños y niñas está en riesgo de pobreza y exclusión, el 80 % de los niños y niñas que viven en hogares pobres no podrán salir de la pobreza… y podríamos seguir relatando carencias.

Por eso es importante UNIRNOS EN LA INFANCIA, sentir que cuando hablamos de estas cifras, estamos directamente convocados, interpelados. Nuestro reto debiera estar ya en la ambición de promocionar la infancia, elevarla de categoría, darle condiciones óptimas.

 En pleno siglo XXI deberíamos haber avanzado ya sobre las palabras protección y reparación, tan recurridas y renombradas en leyes, estrategias, políticas y planes, para pensar en el reto más elevado de la promoción de la infancia, porque sólo se repara, sólo se protege, cuando antes se ha dañado, se ha arriesgado y sólo dejaremos de perjudicar y menoscabar, cuando verdaderamente nos sintamos infancia. 

Somos a nosa infancia, la infancia no nos abandona nunca, nos nutre indefinidamente, en nuestras manos está no abandonarla.

Mónica Permuy
Directora Fundación Meniños

Derechos Infancia · empleo · Infancia · Meniños · ONG

Buscamos personal técnico en administración para nuestra sede central en A Coruña. ¡Únete al equipo de Meniños!

Cropped View of Woman Working With Document

DEPARTAMENTO: Gestión económica y de proyectos.

DEPENDENCIA: Dirección de Gestión

EQUIPO A CARGO: No

 

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS

Al menos 4 años de experiencia de trabajo en un departamento de gestión en la realización de tareas de contabilidad analítica y financiera, elaboración de cuentas anuales, gestión laboral y  con auditoría económica externa.

 • Contabilidad analítica y financiera
 • Elaboración de cuentas anuales
 • Control y seguimiento de los presupuestos y análisis de desviaciones
 • Conocimiento de Sistema de calidad norma ISO-9001
 • Conocimiento de las Leyes de aplicación, como la Ley de Protección de Datos, Prevención de Riesgos Laborales, de Transparencia, de blanqueo de capitales, etc…
 • Valorable: conocimiento del Tercer Sector

REQUISITOS:

 • Licenciatura o Grado en ADE/Económicas / Empresariales.
 • Valorable: Postgrado en Control de Gestión
 • Gallego: Dominio a nivel escrito
 • Imprescindible: dominio profesional avanzado de MS Office (Excel nivel profesional experto).
 • Conocimientos en Contaplus y Nominaplus.

CARACTERÍSTICAS

 • Rigurosidad en el trabajo.
 • Orientación a objetivos.
 • Capacidad organizativa y analítica.
 • Flexibilidad y capacidad de adaptación.

OFRECEMOS:

 • Estabilidad y desarrollo profesional
 • Tipo de contrato: estable con periodo de prueba
 • Jornada: Completa y flexible

INCORPORACIÓN: Inmediata

RECEPCIÓN DE CURRICULA: direccion.gestion@meninos.org

Meniños · ONG

Buscamos personal técnico en intervención familiar para nuestra delegación de Lugo

TRANSPARENCIA

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO
FICHA DE PUESTO DE TRABAJO: 1 Técnico de Intervención Familiar
Titulación o titulaciones requeridas: Psicología. Terapeuta Familiar

 

Tipo de contrato propuesto: Especificar:

·         Jornada laboral: Completa

·         Duración prevista para la relación laboral: Contrato de obra de un año prorrogable

Requisitos específicos debido al tipo de contrato: Postgrado / Master Intervención familiar y/o intervención con infancia

Acreditación Terapia Familiar

2 años de experiencia en intervención con familias e infancia en dificultad social.

2 años de experiencia en psicoterapia

Carnet de conducir y vehículo propio.

Fecha de inicio prevista para la incorporación de la persona: Inmediata
Centro de trabajo:  Lugo
Observaciones: Se valorará experiencia de trabajo en equipo y en el conocimiento de la red de servicios sociales y sistema de Protección de Menores

 

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM
Último día de recepción de curricula: 26/12/2017
Lugar de recepción de curricula: direccion.tecnica@meninos.org
DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO
FICHA DE PUESTO DE TRABAJO: 1 Técnico de Intervención Familiar
Titulación o titulaciones requeridas: Diplomatura en Trabajo Social o Educación Social

 

Tipo de contrato propuesto: Especificar:

·         Jornada laboral: 20 horas

 

·         Duración prevista para la relación laboral: Contrato de obra de un año prorrogable

Requisitos específicos debido al tipo de contrato: 2 años de experiencia en intervención con familias e infancia en dificultad social.

Posgrado / Master en intervención familiar y/o intervención con infancia

Carnet de conducir y vehículo propio.

Fecha de inicio prevista para la incorporación de la persona: Inmediata
Centro de trabajo:  Lugo
Observaciones: Se valorará experiencia de trabajo en equipo y en el conocimiento de la red de servicios sociales y sistema de Protección de Menores

 

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM
Último día de recepción de curricula: 20/12/2017
Lugar de recepción de curricula: delegacion.lugo@meninos.org