Fundación · Meniños

A NOSA EMOCIONANTE VIAXE DE 25 ANOS

Fieis a un principio

25 anos de labor compartida amosando que os nenos e nenas non son un asunto privado, que as súas necesidades e dereitos nos competen a toda a sociedade, conscientes de que a inversión social en infancia é a que presenta maiores efectos positivos para o conxunto da sociedade, converténdose nunha ferramenta estratéxica para rachar o círculo vicioso da pobreza e as desigualdades.

Centradas na protección e promoción da infancia máis vulnerable e as súas familias

ESTABLECENDO una relación de axuda xenuína, desculpabilizadora, pero responsable, respectuosa e colaborativa, que axude as persoas a volver a crer nas súas competencias e posibilidades, ATENDENDO a dimensión mental, emocional e condutual de cada persoa, CONECTANDO aos pais e nais cos seus propios procesos de crianza para comprender, aceptar e conectar cos seus fillos e fillas , PROMOVENDO habilidades para a crianza, RECUPERANDO la forza do grupo familiar, como protector ante adversidades e compensador de debilidades, REPARANDO o dano sufrido polos nenos e nenas e VINCULANDO ás persoas e ás familias coas súas comunidades, FORTALECENDO o tecido social.

DESENVOLVENDO proxectos educativos e preventivos que promoven valores, actitudes e condutas acordes con un bo trato na infancia e o exercicio dunha parentalidade responsable.

Afanándonos en innovar, mellorar e compartir unha metodoloxía universal

Traballando desde unha perspectiva ecosistémica universal que ten a súa base nuns coñecementos científicos aplicables a calquera persoa nas mesmas circunstancias en calquera territorio e país e transferimos ese coñecemento a todos os axentes sociais que traballan con persoas en situación de vulnerabilidade a través da formación especializada e a divulgación.

Comprometidas e ilusionadas con cada persoa

Nestes 25 anos, temos atendido a máis de 9.000 nenos, nenas e adolescentes, e a case 7.000 familias; e, ao tempo, desenvolvemos programas educativos en 1.024 colexios, con 126.681 nenos e nenas, e 7.986 docentes.

Orientadas ao cambio e ao futuro

O único permanente e o cambio! Sabedoras disto, non nos conformamos con cambiar o presente, buscamos a TRANSFORMACIÓN SOCIAL, queremos conseguir un verdadeiro impacto na vida das persoas provocando cambios sostibles e transmisibles ás seguintes xeracións, investigando e explorando modelos e formas de intervención innovadoras da man de universidades e centros de investigación.

Agradecidas e orgullosas de todas as institucións, organizacións e persoas que fan posible o noso traballo

Sempre en EQUIPO, tecendo redes, explotando ao máximo a complementariedade e favorecendo o maior aproveitamento do potencial compartido, cos servizos de protección á infancia, os servizos sociais, os centros educativos, os servizos de saúde, o movemento asociativo, as empresas e a cidadanía comprometida coa infancia.

#SomosANosaInfancia

Mónica Permuy
Directora General

NUESTRO EMOCIONANTE VIAJE DE 25 AÑOS

25 años de labor compartida mostrando que los niños y niñas no son un asunto privado, que sus necesidades y derechos nos competen a toda la sociedad, conscientes de que la inversión social en infancia es la que presenta mayores efectos positivos para el conjunto de la sociedad, convirtiéndose en una herramienta estratégica para romper el círculo vicioso de la pobreza y las desigualdades.

Centradas en la protección y promoción de la infancia más vulnerable y sus familias

ESTABLECIENDO una relación de ayuda genuina, desculpabilizadora, pero responsable, respetuosa y colaborativa, que ayude a las personas a volver a creer en sus competencias y posibilidades, ATENDIENDO la dimensión mental, emocional y conductual de cada persona, CONECTANDO a los padres y madres con sus propios procesos de crianza para comprender, aceptar y conectar con sus hijos e hijas, PROMOVIENDO habilidades para la crianza, RECUPERANDO la fuerza del grupo familiar como protector ante adversidades y compensador de debilidades, REPARANDO el daño sufrido por los niños y niñas y VINCULANDO a las persoas y las familias con sus comunidades, FORTALECIENDO el tejido social.

DESARROLLANDO proyectos educativos y preventivos que promueven valores, actitudes y concdutas acordes con un buen trato en la infancia y el ejercicio de una parentalidad responsable.

Afanándonos en innovar, mejorar y compartir una metodología universal

Trabajando desde una perspectiva ecosistémica universal que tiene su base en unos conociemientos científicos aplicables a cualquier persona en las mismas circunstancias en cualquier territorio y país y transferimos ese conocimiento a todos los agentes sociales que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad a través de la formación especializada y la divulgación.

Comprometidas e ilusionadas con cada persona

En estos 25 años, hemos atendido a más de 9.000 niños, niñas y adolescentes, y a casi 7.000 familias; y, al mismo tiempo, desarrollamos programas educativos en 1.024 colegios, con cerca de 126.681 niños y niñas, y 7.986 docentes.

Orientadas al cambio y al futuro

¡Lo único permanente e el cambio! Sabedoras de esto,  no nos conformamos con cambiar el presente, buscamos la TRANSFORMACIÓN SOCIAL, queremos conseguir un verdadero impacto en la vida de las personas provocando cambios sostenibles y transmisibles a las siguientes generaciones, investigando y explorando modelos y formas de intervención innovadoras de la mano de universidades y centros de investigación.

Agradecidas y orgullosas de todas las instituciones, organizaciones y personas que hacen posible nuestro trabajo.

Sempre en EQUIPO, tejiendo redes, explotando al máximo la complementariedad y favoreciendo el mayor aprovechamiento del potencial compartido, con los servicios de protección a la infancia, los servicios sociales, los centros educativos, los servizos de salud, el movimiento asociativo, las empresas y la ciudadanía comprometida con la infancia.

#SomosANosaInfancia

Mónica Permuy
Directora General

empleo · Fundación · Meniños

Buscamos personal técnico en intervención familiar para nuestra delegación Sede Central en A Coruña

sebastien wiertz_color storm in the field

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO

FICHA DE PUESTO DE TRABAJO: 1 Técnico de Intervención Familiar
Titulación o titulaciones requeridas: Licenciatura, Diplomatura o Grado en:

Educación Social

Trabajo Social

Psicología

Tipo de contrato propuesto: ·  Jornada laboral: Completa

·   Duración prevista para la relación laboral: Contrato de interinidad

Requisitos específicos debido al tipo de contrato:
  • 2 años de experiencia en intervención con familias e infancia en dificultad social.
  • Postgrado / Master Intervención familiar y/o intervención con infancia
  • Formación en Violencia de Género e Igualdad
  • Carnet de conducir y vehículo propio.
Fecha de inicio prevista para la incorporación de la persona: Inmediata (Marzo)
Centro de trabajo:  A Coruña
Observaciones: Se valorará experiencia de trabajo en equipo y en el conocimiento de la Red de Servicios Sociales y Sistema de Protección de Menores
DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM
Último día de recepción de curricula: 01/03/2018
Lugar de recepción de curricula: delegacion.coruna@meninos.org
Actualidade · Derechos Infancia · Fundación · Infancia · Meniños · ONG

20 de novembro, Día Internacional dos Dereitos dos Nenos e das Nenas

Celébrase ese día por coincidir coa aprobación da Convención dos Dereitos dos nenos e das nenas, o 20 de novembro de 1989, na Asemblea Xeral das Nacións Unidas. Para celebrar ese día, Fundación Meniños traballou da man coa Asociación Arela, a Fundación Juan Soñador e a Xunta de Galicia, organizando un evento no CEIP O Pombal (Vigo) o 20 de novembro ás 12 horas. O lema das actividades que se levarán a cabo é: Imaxinas tódolos dereitos cumpridos? Durante o evento, reproducirase un vídeo con imaxes dos diferentes dereitos, co que se pretende que os nenos e nenas participen interactivamente. Levaranse a cabo moitas outras actividades, repartidas por grupos de idades, como recortar e decorar unha careta, da que farán uso durante os actos ou escribir unha carta ós Reis Magos na que expoñan que dereito lles gustaría que se cumprise. A idea é visualizar entre os 400 nenos e nenas participantes como sería a realidade da infancia se todos os seus dereitos se visen cumpridos, e tamén facer chegar esta realidade á sociedade a través da difusión nos diferentes medios e redes sociais. O acto oficial organizouse coa benvida por parte da Directora do CEIP O Pombal, manifestación polo patio do colexio con tódolos alumnos e alumnas, mestres e profesionais, lectura do manifesto “Imaxinas tódolos dereitos cumpridos?” e acto final con foto dos nenos e nenas con caretas e lanzando cañóns de confeti.