Derechos Infancia·Familia·Infancia·Meniños

CAL É O CONTO QUE LLE QUEREMOS CONTAR AOS NOSOS NENOS E NENAS?

Un ano máis Fundación Meniños únese este 25 de novembro á loita contra a Violencia de Xénero nunha xornada de sensibilización e incidencia na que todas as miradas están postas nas vítimas, (mulleres, nenos e nenas), e nas nefastas consecuencias da exposición a esa violencia nas súas vidas. 

É parte da nosa misión garantir un contorno familiar sen riscos para a infancia que poda erradicar das vidas das persoas aqueles aspectos que ameazan e deterioran a función de afecto, seguridade e protección que toda familia debe aportar. 

En Fundación Meniños cremos firmemente nas persoas e no seu potencial de cambio, no dereito das mesmas a vivir unha vida libre de violencias que lles permita gozar das pequenas cousas da vida e soñar con grandes proxectos que as fagan sentirse realizadas. Aspiramos e traballamos para conseguir contornos familiares nos que o amor sexa o ingrediente principal. 

Na nosa cultura aprendéronnos que en ocasións o amor doe. Temos escoitado demasiadas veces que quen ben me quere farame sufrir, e isto tivo un fondo calado na nosa maneira de ver o mundo e achegarnos ao amor. Algunhas persoas pecháronse detrás duns fortes muros de formigón e optaron por non sentir amor e así librarse do sufrimento. Outras, pola contra, optaron por resignarse a vivir en relacións nas que ‘aguantar’ ten estado máis presente que gozar. En calquera dos casos, resultaron ser opcións perxudiciais para elas. 

O chamado “amor romántico’’ ten sido unha das ferramentas máis potentes para controlar e someter ás mulleres. Este ”amor” fundaméntase nunha serie de mitos que informan do permitido e o prohibido nas relacións afectivas e que fomenta e perpetúa os estereotipos de xénero coma base das desigualdades entre homes e mulleres. 

Isto podémolo ver máis claramente nos contos clásicos nos que princesas desvalidas necesitan ser salvadas por príncipes fuertes e apostos. Mulleres relegadas ao interior de castelos ou celas onde pasan os días esperando coma Penélope que o seu salvador as rescate do seu cativerio e cambie a súa vida para sempre. Ou ben, belas abnegadas e sumisas que sofren e aguantan desexando que a besta cambie. 
 
Pero isto non é amor. É dependencia, medo, submisión, soidade, culpa… pero non amor. 

Abandonar antigas crenzas sobre o amor e as relacións de parella, comportamentos que reproducen, consciente ou inconscientemente relaciones de maltrato y construír novos modelos de amor e de expresión dos afectos, resulta imprescindible para erradicar os contextos de violencia de xénero.

Cal é o conto que lles queremos contar aos nosos nenos e nenas? Desde Fundación Meniños xa comezamos a cambialo e encantaríanos que nos acompañases na nosa misión.

Porque o amor non doe, e se doe non é amor. 

Mónica Otero. Traballadora Social.

¿CUÁL ES EL CUENTO QUE LE QUEREMOS CONTAR A NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS?

Un año más Fundación Meniños se une este 25 de noviembre a la lucha contra la Violencia de Género en una jornada de sensibilización e incidencia en la que todas la miradas están puestas en las víctimas, (mujeres, niños y niñas), y en las nefastas consecuencias de la exposición a dicha violencia en sus vidas. 

Es parte de nuestra misión garantizar un entorno familiar sin riesgos para la infancia que pueda erradicar de las vidas de las personas aquellos aspectos que amenazan y deterioran la función de afecto, seguridad y protección que toda familia debe aportar. 

En Fundación Meniños creemos firmemente en las personas y en su potencial de cambio, en el derecho de las mismas a vivir una vida libre de violencias que les permita disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y soñar con grandes proyectos que las hagan sentirse realizadas. Aspiramos y trabajamos para conseguir entornos familiares en los que el amor sea el ingrediente principal. 

En nuestra cultura, nos han enseñado que en ocasiones el amor duele. 
Hemos escuchado demasiadas veces que quien bien me quiere me hará sufrir y esto ha tenido un hondo calado en nuestra manera de ver el mundo y acercarnos al amor. Algunas personas, se han encerrado detrás de unos fuertes muros de hormigón y han optado por no sentir amor y así librarse del sufrimiento. Otras por el contrario, han optado por resignarse a vivir en relaciones en las que ‘aguantar’ ha estado más presente que disfrutar. En cualquiera de los casos, han resultado ser opciones dañinas para ellas. 

El llamado “amor romántico’’ ha sido una de las herramientas más potentes para controlar y someter a las mujeres. Este ”amor” se basa en una serie de mitos que informan de lo permitido y lo prohibido en las relaciones afectivas y que fomenta y perpetúa los estereotipos de género como base de las desigualdades entre hombres y mujeres. 

Esto lo podemos ver más claramente en los cuentos clásicos en los que princesas desvalidas necesitan ser salvadas por príncipes fuertes y apuestos. Mujeres relegadas al interior de castillos o celdas dónde pasan los días esperando cual Penélope que su salvador las rescate de su cautiverio y cambie su vida para siempre. O bien, bellas abnegadas y sumisas que sufren y aguantan deseando que la bestia cambie. 
 
Pero esto no es amor. Es dependencia, miedo, sumisión, soledad, culpa… pero no amor. 

 Abandonar antiguas creencias sobre el amor y las relaciones de pareja, comportamientos que reproducen, consciente o inconscientemente, relaciones de mal trato y construir nuevos modelos de amor y de expresión de los afectos, resulta imprescindible para erradicar los contextos de violencia de género.

¿Cuál es el cuento que les queremos contar a nuestros niños y niñas? Desde Fundación Meniños ya hemos comenzado a cambiarlo y nos encantaría que nos acompañases en nuestra misión.

Porque el amor no duele, y si duele no es amor. 

Mónica Otero. Traballadora Social.

Derechos Infancia·Infancia·Meniños·ONG

20 N. SOMOS A NOSA INFANCIA

Imaxe: Freepik

Hoxe é un estupendo día para UNIRNOS NA INFANCIA como lugar común de todas as persoas, os nenos e nenas que a están vivindo e as persoas adultas que a temos integrada na nosa historia vital. 

Necesitamos superar unha visión da vida parcelada por etapas, que parecen concentrar todas as súas potencialidades e limitacións dentro de si mesmas sen penetrar noutras, superar un sistema de organización social que tamén parece conter esta visión constrinxida dos estadios vitais separando lugares, servizos, modos e usos que en nada benefician á persoa. Somos ante todo o modo presente dun ciclo vital que integra pasado e  se proxecta ao futuro, limitado ou impulsado pola nosa capacidade de integrar todas as nosas vivencias e potenciar ao máximo as nosas posibilidades de desenvolvemento, que teñen a súa máxima plasticidade nos nosos primeiros anos de vida. 

A infancia é ese período da vida que nos convoca a todas as persoas; unhas, as máis afortunadas, porque o atesouramos no noso interior como caudal que nos impulsou na vida, outras non pouco afortunadas, porque mesmo aínda vivindo retos difíciles na súa infancia, transformaron as adversidades en posibilidades, experimentando a bondade do apoio que ofrece unha comunidade sa, comprometida coa infancia. 

Na infancia están as claves do futuro, o propio de cada neno, cada nena, pero tamén o común de toda a sociedade. Nada nos hai menos alleo que esa pequena criatura que está no noso interior. Pero a infancia é ante todo presente, un presente que non podemos descoidar. 

Hoxe celebramos 30 anos da Convención de Dereitos da Infancia (CDN) e se botamos unha mirada cara atrás, veremos que neste período progresouse notablemente no recoñecemento de dereitos, sobre todo impulsando un desenvolvemento lexislativo considerable, o cal é tremendamente importante e así debemos recoñecelo e congratularnos por iso, pois requiriu do esforzo importante de todos os actores sociais. 

Pero debemos seguir avanzando, temos que facelo, pois máis difícil que o desenvolvemento lexislativo é a implantación efectiva de moitas das disposicións que aparecen nas leis, pois iso require un cambio cultural, un compromiso, unha vinculación de toda a sociedade, de cada persoa, máis aló de sectores, profesións ou ámbitos concretos. A infancia incúmbenos a todas e cada unha das persoas. 

Aínda neste país hai datos que debésemos sentir como unha labazada, cifras que delatan que os nenos e nenas necesitan máis protección, máis compromiso, máis implicación, máis apoio: o sistema de protección á infancia incrementou a cifra de nenos e nenas que teñen que ser atendidos de 43.902 en 2016 a 47.493 en 2017 (aínda non temos os datos estatísticos de 2018), o acollemento residencial ha sufrido un forte incremento no 2017, 1 de cada 5 nenos e nenas sufriu, sofre ou sufrirá abuso sexual, as denuncias de malos tratos aumentaron un 4,5% no ano 2018, 1 de cada 4 nenos e nenas está en risco de pobreza e exclusión, o 80 % dos nenos e nenas que viven en fogares pobres non poderán saír da pobreza… e poderiamos seguir relatando carencias. 

Por iso é importante UNIRNOS NA INFANCIA, sentir que cando falamos destas cifras, estamos directamente convocados, interpelados. O noso reto debe estar xa na ambición de promocionar a infancia, elevala de categoría, darlle condicións óptimas.

En pleno século XXI deberiamos avanzar xa sobre as palabras protección e reparación, tan recorridas e nomeadas en leis, estratexias, políticas e plans, para pensar no reto máis elevado da promoción da infancia, porque só se repara, só se protexe, cando antes se danou, se arriscou, e só deixaremos de prexudicar e menoscabar, cando verdadeiramente nos sintamos infancia. 

Somos a nosa infancia, a infancia non nos abandona nunca, nútrenos indefinidamente, nas nosas mans está non abandonala.

Mónica Permuy
Directora Fundación Meniños

20 N. SOMOS A NOSA INFANCIA

Imagen: Freepik

Hoy es un estupendo día para UNIRNOS EN LA INFANCIA como lugar común de todas las personas, los niños y niñas que la están viviendo y las personas adultas que la tenemos integrada en nuestra historia vital.

Necesitamos superar una visión de la vida parcelada por etapas, que parecen concentrar todas sus potencialidades y limitaciones dentro de sí mismas sin penetrar en otras, superar un sistema de organización social que también parece contener esta visión constreñida de los estadios vitales separando lugares, servicios, modos y usos que, en nada benefician a la persona. Somos ante todo el modo presente de un ciclo vital que integra pasado y se proyecta al futuro, limitado o impulsado por nuestra capacidad de integrar todas nuestras vivencias y potenciar al máximo nuestras posibilidades de desarrollo, que tienen su máxima plasticidad en nuestros primeros años de vida. 

La infancia es ese periodo de la vida, que nos convoca a todas las personas; unas, las más afortunadas, porque lo atesoramos en nuestro interior como caudal que nos ha impulsado en la vida, otras no poco afortunadas, porque incluso aun viviendo retos difíciles en su infancia, han transformado las adversidades en posibilidades, experimentando la bondad del apoyo que ofrece una comunidad sana, comprometida con la infancia.

En la infancia están las claves del futuro, el propio de cada niño, cada niña, pero también el común de toda la sociedad. Nada nos hay menos ajeno que esa pequeña criatura que está en nuestro interior. Pero la infancia es ante todo presente, un presente que no podemos descuidar. 

Hoy celebramos 30 años de la Convención de Derechos de la Infancia (CDN) y si echamos una mirada hacia atrás, veremos que en este periodo se ha progresado notablemente en el reconocimiento de derechos, sobre todo impulsando un desarrollo legislativo considerable, lo cual es tremendamente importante y así debemos reconocerlo y congratularnos por ello, pues ha requerido del esfuerzo importante de todos los actores sociales.

Pero debemos seguir avanzando, tenemos que hacerlo, pues más difícil que el desarrollo legislativo es la implantación efectiva de muchas de las disposiciones que aparecen en las leyes, pues ello requiere un cambio cultural, un compromiso, una vinculación de toda la sociedad, de cada persona, más allá de sectores, profesiones o ámbitos concretos. La infancia nos concierne a todas y cada una de las personas.

Todavía en este país hay datos que debiéramos sentir como una bofetada, cifras que delatan que los niños y niñas necesitan más protección, más compromiso, más implicación, más apoyo: el sistema de protección a la infancia ha incrementado la cifra de niños y niñas que tienen que ser atendidos de 43.902 en 2016 a 47.493 en 2017 (todavía no tenemos los datos estadísticos de 2018), el acogimiento residencial ha sufrido un fuerte incremento en el 2017, 1 de cada 5 niños y niñas ha sufrido, sufre o sufrirá abuso sexual, las denuncias de malos tratos han aumentado un 4,5% en el año 2018, 1 de cada 4 niños y niñas está en riesgo de pobreza y exclusión, el 80 % de los niños y niñas que viven en hogares pobres no podrán salir de la pobreza… y podríamos seguir relatando carencias.

Por eso es importante UNIRNOS EN LA INFANCIA, sentir que cuando hablamos de estas cifras, estamos directamente convocados, interpelados. Nuestro reto debiera estar ya en la ambición de promocionar la infancia, elevarla de categoría, darle condiciones óptimas.

 En pleno siglo XXI deberíamos haber avanzado ya sobre las palabras protección y reparación, tan recurridas y renombradas en leyes, estrategias, políticas y planes, para pensar en el reto más elevado de la promoción de la infancia, porque sólo se repara, sólo se protege, cuando antes se ha dañado, se ha arriesgado y sólo dejaremos de perjudicar y menoscabar, cuando verdaderamente nos sintamos infancia. 

Somos a nosa infancia, la infancia no nos abandona nunca, nos nutre indefinidamente, en nuestras manos está no abandonarla.

Mónica Permuy
Directora Fundación Meniños

Actualidad·Adolescencia·Derechos Infancia·Meniños

La vulnerabilidad de la infancia ante el abuso sexual

Con objeto de introducir un tema tan delicado como el abuso sexual infantil me gustaría partir de una estadística. 

Los distintos estudios llevados a cabo sobre esta materia arrojan datos similares: 

  • Entre un 10 y un 20% de la población en España ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia.
  • Se estima que 1 de cada 5 niños en Europa es víctima de alguna forma de violencia sexual.
  • Entre el 70% y el 85% de los casos, la víctima conoce al agresor o a la agresora.

Partiendo de estas demoledoras estadísticas, como terapeuta y persona integrante de esta sociedad, me pregunto ¿cómo es posible? 

Para contextualizar y conocer de lo que estamos hablando, vamos a iniciar partiendo de lo que entendemos por abuso sexual infantil.

El abuso sexual es una manipulación de niños, niñas y adolescentes, sus sentimientos, debilidades o necesidades, basada en una desigualdad de poder. Tiene como objeto una parte íntima y altamente sensible de las personas, su sexualidad, en un momento en el que está en desarrollo y en el que aún no se tienen las capacidades necesarias para entender las implicaciones de lo que está pasando.

Desgranando esta definición podemos ver algunas de las claves en las que las personas que perpetran el abuso se sustentan para lograr mantener esta situación.

La vulnerabilidad de la infancia, es un elemento clave. A nivel evolutivo estos niños y niñas se ven envueltos en situaciones o actividades sexuales que no están en condiciones de comprender, ya que son impropias para su edad y su desarrollo psicosexual. Además, en los primeros años de vida es cuando los individuos comenzamos a formar la creencia de un mundo con sentido en relación a los otros, la confianza básica se forma en relación a una buena vinculación, generando un apego seguro. De ahí la vulnerabilidad de esta etapa infantil, ya que el daño acompañará a esta persona en sus futuras relaciones y en su forma de estar en el mundo.

Por otro lado, atendiendo a la definición, lo que hace que un niño o una niña no se resista o no grite, o que incluso colabore, es la desigualdad de poder existente entre ese niño o esa niña y la persona perpetradora. A veces se añade el agravante de que puede ser una persona de la que el niño depende, ya sea emocionalmente (por ejemplo un familiar), o para lograr algo que necesita o quiere (atención, aprobación…).

La sorpresa, el engaño, el abuso de confianza, el chantaje o la amenaza, suelen ser estrategias para que el niño o niña no pueda controlar esa situación y en toda esa relación se imponga el silencio.

Este silencio, que certifica el abuso de poder que mencionábamos anteriormente puede darse de formas muy distintas.

La persona que abusa construye la ilusión de que lo que está pasando es algo especial, un juego secreto. Suele ir poco a poco, y esta progresión incapacita al niño o niña que no pudo hablar en un primer momento, al no saber reconocer lo que estaba pasando. Y se calla más tarde por la culpa (entendida como un intento de extraer una lección útil del desastre y recuperar cierto sentido de poder y de control, pues imaginar que uno podría haberlo hecho mejor puede ser más tolerable que enfrentarse a la realidad de estar absolutamente indefenso), y la vergüenza (respuesta a la indefensión, a la violación de la integridad física e indignidad sufrida a ojos de otra persona) de no haber sabido reaccionar. El miedo a lo que pueda pasar si lo cuentan, es algo que les incapacita para hablar.

Me gustaría terminar con una reflexión de Judith Herman, en su libro Trauma y recuperación:

“Los acontecimientos traumáticos ponen en duda las relaciones humanas básicas. Rompen los vínculos de familia, amistad, amor y comunidad, destrozan la construcción del ser que se forma y apoya en la relación con los demás, debilitan los sistemas de creencias que dan significado a la experiencia humana, condenando al individuo a un estado de crisis existencial.

Por tanto los acontecimientos traumáticos tienen efectos, no solo sobre las estructuras psicológicas del yo, sino también sobre los sistemas de vinculación y significado que unen al individuo con la comunidad”.

De ahí la importancia visibilizar, prevenir, educar… con un objetivo final, acabar con esta lacra, y ofrecer a los niños y niñas la vida que se merecen, en un marco de seguridad, afecto y protección.

Ángel Cañizares, Psicólogo

Programa de atención a niños y niñas
y adolescentes víctimas de abuso sexual
de Fundación Meniños