Buscamos responsable de Coordinación para o Programa de Integración Familiar da Coruña

Titulación ou titulacións requiridas: Grao ou Licenciatura en Psicoloxía, Traballo Social ou Educación Social.

Requerimentos específicos:

  • 1 ano de experiencia en intervención con familias e infancia en dificuldade social
  • 1 ano de experiencia en coordinación de equipos
  • Formación acreditada en atención, intervención e orientación con infancia e familia
  • Certificado negativo delictos de natureza sexual

Data de inicio prevista para a incorporación: Inmediata

Tipo de Contrato: Contrato indefinido a xornada completa

Valorarase: 

  • Identificación coa visión, a misión e os valores da organización, iniciativa, adaptación ao cambio, orientación a resultados
  • Coñecemento do sistema de protección á infancia
  • Coñecemento da rede de recursos comunitarios
  • Experiencia de traballo en equipo
  • Experiencia de traballo con procedementos axustados a normas de calidade

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM*

Último día de recepción de curricula: 20/03/2023

Envío de curricula: delegacion.coruna@meninos.org

*Deberá indicarse no asunto “Convocatoria vacante 10_2023