Actualidad·Dereitos Infancia·Dereitos Infancia·Experiencias

20 de novembro, Día Internacional dos Dereitos da Infancia

Debuxo dunha nena participante no Programa de Integración Familiar da provincia da Coruña

Hoxe, 20 de novembro conmemórase o día dos dereitos da infancia, un día perfecto para reflexionar sobre o noso papel na súa defensa, non queremos falar no seu nome, non queremos ocupar o seu lugar, non queremos restarlles protagonismo, senón que queremos ser a plataforma de transmisión da súa propia voz, porque a súa condición de persoas menores de idade non minora ningún dos seus dereitos como persoas, nin ningunha das súas capacidades. Teñen voz, teñen opinión, e teñen necesidade e dereito a pronunciarse e a que se faciliten todas as canles que necesiten, e son estas canles, ferramentas e espazos físicos e institucionais, os que deben ser adaptados para que poidan facer uso deles. 

Queremos contribuír decisivamente a deixar de lado consideracións adultocentristas que, aínda que sexa con voa vontade, usurpan, desacreditan e relegan a voz da infancia. Para iso é fundamental otorgarlle á infancia, aos nenos e ás nenas, o valor que teñen, abandonar para sempre a súa instrumentalización, e devolverlles o protagonismo imprescindible para construír unha sociedade na que sexan un axente político recoñecido.

Estes tempos de pandemia tamén nos teñen mostrado desgarradoramente como nenos e nenas son relegados, invisibilizados, e incluso culpados. 

A infancia é tremendamente vulnerable, esa vulnerabilidade ha de servir para favorecer e fortalecer a súa presencia, a súa opinión, os seus intereses, o seu benestar.

O noso labor é a protección da infancia e nesta protección, eles e elas son os protagonistas, teñen moito que dicir e o que din non debe ser silenciado, protéxese dándolles voz, outorgándolles credibilidade, respectando o seu pronunciamento, facilitándolles canles seguras, organizadas e accesibles para a participación, e elevándoos a actores políticos indispensables na construción da sociedade. 

Contribuíndo a este obxectivo, realizamos unha serie de entrevistas a rapazas e rapaces de entre 11 e 18 anos dándolles a oportunidade de expresar as súas vivencias e inquedanzas desde o comezo da COVID19 e como a pandemia afecta aos seus dereitos.
Reocollémolas baixo o título: “Os dereitos da infancia, en corentena. Teño dereito a dicir o que penso”, que podes descargar aquí:

Os máis pequenos e pequenas do programa CaixaProinfancia de Pontevedra plasmaron os seus desexos respecto aos dereitos da infancia a través de cartas e debuxos dos que vos amosamos aquí unha escolma.

Abuso Sexual·Actualidad·Derechos Infancia

18 de novembro, Día Europeo para a Protección dos Nenos e Nenas do Abuso Sexual e a Explotación Sexual

A edición deste ano 2020 dedícase á prevención de condutas de risco na infancia, poñendo o foco nas imaxes de contido sexual xeradas e compartidas polos propios nenos e nenas.  

Co obxectivo de sensibilizar sobre esta problemática, compartimos esta reflexión da nosa directora técnica, Xema Cabana.

Hai unhas semanas unha amiga pedíame consello; a mellor amiga do seu fillo de 14 anos colgara nas súas redes sociais unha foto en roupa interior. Ela coñecía a esta nena e á súa familia desde a escola infantil, e non tiña claro cal sería a mellor forma de abordalo. Na súa cabeza barallaba distintas alternativas:

– falar co pai e a nai desta rapaza, e alertalos do que estaba pasando co obxectivo de que valoraran a necesidade de controlar ou non esta conduta.

– falar co seu fillo para promover nel a reflexión, e que valorara a posibilidade de abordar o tema coa súa amiga.

– falar ela directamente coa rapaza, tratando de explicarlle as posibles consecuencias da súa conduta.

Calquera destas tres alternativas a priori parece razoable. Diferentes maneiras de afrontar a situación desde o sentido común que buscan protexer a esta rapaza, que entenda que non debe facer ese tipo de cousas, e finalmente que retire a foto. Que pode saír mal? Mentres me propón estas alternativas a miña mente representa un final similar para a historia, un no que esta rapaza decide bloquear na súa rede social á súa nai.

Este dilema tan actual e pode que frecuente, probablemente teña varias aproximacións, algunha incluso que acade o obxectivo de que a imaxe desapareza das redes.

Pero se miramos de fronte os feitos expostos, decatarémonos dunha cousa, e é que CHEGAMOS TARDE. Porque a foto non é máis que a cristalización dun problema cunhas raíces moito máis profundas, unhas que agroman das sementes que como sociedade temos sementado e cultivao durante anos: 

 • Normalización da “cousificación dos corpos”, máis intensamente do corpo feminino.
 • Construción da identidade a través do feedback das demais persoas.
 • Creación dun patrón de beleza dominante que nos induce a perseguir a felicidade a través de la asunción de ese patrón e do estilo de vida que nos vende. 
 • Perpetuación de estereotipos de xénero sexistas.
 • Carencia de una educación afectivo-sexual ao longo de todas as etapas da vida, baseada no coñecemento e o respecto polo corpo propio e alleo.

Se a estas sementes lle sumamos un momento vital complexo como o pode ser a adolescencia… unha etapa na que evolutivamente buscamos o noso lugar no mundo, tratando de ser aceptados e recoñecidos ou recoñecidas polos nosos iguais. E se ademais os dotamos dunha arma tan poderosa coma as redes sociais, unha foto en roupa interior é, sen dúbida, o resultado esperado que en definitiva termina cumprindo a súa función.

Que facemos entón? Prohibimos aos e as adolescentes ter redes sociais? Condenamos aos nosos fillos e fillas ao ostracismo? Controlamos todas e cada unha das súas publicacións en redes? Desde o meu punto de vista, calquera destas opcións non chegará á raíz do problema. Como pais e nais, pero tamén como sociedade estamos en débeda coa nosa infancia. A tecnoloxía abriunos moitas portas, pero tamén supón novo desafíos para os que nin os rapaces nin nós estabamos preparados. É a nosa obriga informarnos e dotar aos nenos, nenas e adolescentes das ferramentas e a información necesaria para:

 • Fomentar neles e nelas unha actitude crítica ante a información que lles chega a través de internet e redes sociais.
 • Afastarse do pensamento único que lles chega a través da publicidade e os medios de comunicación.
 • Coñecer os perigos inherentes ás redes en relación á privacidade.
 • Achegarse á sexualidade desde o respecto ao corpo e a igualdade, co coñecemento necesario en todas as etapas da súa vida para tomar decisións sobre o seu corpo.
 • Romper cos estereotipos de xénero impostos, abrindo paso a novas realidades.

Xema Cabana
Directora Técnica
Fundación Meniños

18 de noviembre, Día Europeo para la Protección de los Niños del Abuso Sexual y la Explotación Sexual

          

La edición de este año 2020 se dedica a la prevención de conductas de riesgo en la infancia, poniendo el foco en las imágenes de contenido sexual generadas y compartidas por los propios niños y niñas.  

Con el objetivo de sensibilizar sobre esta problemática, compartimos esta reflexión de nuestra directora técnica, Xema Cabana.

  Hace unas semanas una amiga me pedía consejo; la mejor amiga de su hijo de 14 años había colgado en sus redes sociales una foto en ropa interior. Ella conocía a esta niña y a su familia desde la escuela infantil, y no tenía claro cuál sería la mejor forma de abordarlo. En su cabeza barajaba distintas alternativas:

 • hablar con la madre y el padre de esta chica, y alertarlos de lo que estaba pasando con el objetivo de que valoraran la necesidad de controlar o no esta conducta.
 • Hablar con su hijo para promover en él la reflexión, y que valorara la posibilidad de abordar el tema con su amiga.
 • Hablar ella directamente con la chica, tratando de explicarle las posibles consecuencias a su conducta.

            Cualquiera de estas tres alternativas a priori parece razonable. Diferentes maneras de abordar la situación desde el sentido común que buscan proteger a esta chica, que entienda que no debe hacer eso, y finalmente que retire la foto. ¿Qué puede salir mal? Mientras me plantea estas alternativas mi mente representa un final similar para la historia, uno en el que esta chica decide bloquear en su red social a su madre. 

            Este dilema tan actual y puede que frecuente, probablemente tenga diferentes aproximaciones, alguna incluso que logre el objetivo de que la foto desaparezca de las redes.  Pero si miramos de cerca los hechos expuestos, nos daremos cuenta de una cosa, y es que HEMOS LLEGADO TARDE. Porque la foto no es más que la cristalización de un problema con unas raíces mucho más profundas, unas que brotan de las semillas que como sociedad hemos plantado y abonado durante años:

 • Normalización de la “cosificación de los cuerpos”, más intensamente del cuerpo femenino.
 • Construcción de la identidad a través del feedback de las demás personas.
 • Creación de un patrón de belleza dominante que nos induce a perseguir la felicidad a través de la asunción de ese patrón y del estilo de vida que nos vende. 
 • Perpetuación de estereotipos de género sexistas.
 • Carencia de una educación afectivo-sexual a lo largo de todas las etapas de la vida, basada en el conocimiento y el respeto por el cuerpo propio y ajeno.

            Si a estas semillas le sumamos un momento vital complejo como lo puede ser la adolescencia… una etapa en la que evolutivamente buscamos nuestro lugar en el mundo, tratando de ser aceptados y reconocidos o reconocidas por sus iguales. Y además les dotamos de un arma tan poderosa como las redes sociales, una foto en ropa interior es, sin duda, el resultado esperado que en definitiva termina cumpliendo su función.

¿Qué hacemos entonces? ¿Prohibimos a los y las adolescentes tener redes sociales? ¿Condenamos a nuestros hijos e hijas al ostracismo? ¿Controlamos todas y cada una de sus publicaciones en redes? Desde mi punto de vista, cualquiera de estas opciones no abordará la raíz del problema. Como padres y madres, pero también como sociedad estamos en deuda con nuestra infancia. La tecnología nos ha abierto muchas puertas, supone nuevos desafíos para los que ni los adolescentes ni nosotros estábamos preparados, es nuestra obligación informarnos y dotar a los niños, niñas y adolescentes de las herramientas y la información necesaria para:

 • Fomentar en ellos y ellas una actitud crítica ante la información que les llega en internet y redes sociales.
 • Alejarse del pensamiento único que les llega a través de la publicidad y los medios de comunicación.
 • Conocer los peligros inherentes a las redes en relación a la privacidad.
 • Acercarse a la sexualidad desde el respeto al cuerpo y la igualdad, con el conocimiento necesario en todas las etapas de su vida para tomar decisiones sobre su cuerpo.
 • Romper con los estereotipos de género impuestos, abriendo paso a nuevas realidades.

Xema Cabana
Directora Técnica
Fundación Meniños

Actualidad·prenatal

Os primeiros meniños e meniñas do Programa de Atención Prenatal e Perinatal xa van á escola

Imaxe: freepik

Parabéns a toda a poboación escolar para este primeiro mes de clase!

Xa levamos un mes desde o inicio do colexio, que este ano foi particularmente intenso para profesionais e familias adultas, pero sobre todo nenos, pola introdución dos necesarios protocolos sanitarios de seguridade relacionados coa COVID-19, entre eles:

– valoración do estado de saúde desde a entrada á saída: mirada preocupante cara a calquera síntoma de malestar (tose, vómitos, febre, diarrea, dor de garganta).

– introdución de novos hábitos,  limitantes pero necesarios, (máscaras, lavado de mans constante, distancia social, grupos burbulla, materiais e marcadoras personalizadas e  incompartible, …).

– adaptación de espazos e rutinas ás novas necesidades (ampliación, separación de aulas e corredores, comedores na aula, parcelación dos patios, xanelas sempre abertas).

– xestión de  contagios e de posibles contactos con positivo, conciliación familiar, laboral…

Noraboa e moito ánimo polo que queda de ano escolar!

En particular queremos felicitar con gran emoción e ilusión aos que foron os primeiros bebés nados durante o acompañamento da primeira edición do “Programa de atención  perinatal a mulleres en situación de vulnerabilidade social” en Santiago de Compostela (en xaneiro de 2017) que este setembro de 2020, cos seus 3 aniños empezaron o cole de maiores!

Empezamos acompañando ás súas nais e familias cando aínda estaban na barriga traballando para rebaixar e mellorar o manexo de situacións estresantes e preocupantes, motivando momentos de conexión e escoita necesarios para a vinculación temperá e apoiando reflexións conscientes sobre as súas necesidades físicas, psíquicas e emocionais presentes (intrauterinas) e futuras (recentemente nado).

Tras nacer fomos testemuñas dos seus avances no desenvolvemento e na vinculación sa, grazas ao constante acompañamento á díada (nai-bebé), desde o inicio da lactación ata as primeiras palabras e os primeiros pasos. 

Aínda que o programa ofrece atención ata os 18 meses dos bebés, grazas ás boas relacións profesionais establecidas seguimos sendo, cos seguimentos sucesivos, referentes seguros, para soster tamén os retos  relacionais sucesivos, como a separación das figuras de apego, xestión de perrenchas, inquietudes sobre desenvolvemento lingüístico, …

Durante o confinamento deste 2020 axudamos a soster cambios que afectaron moito aos máis pequenos polas súas grandes necesidades e a súa aínda limitada comprensión dos motivos tan especiais e mundiais:  desregulación do ciclo de sono, da alimentación, os efectos da falta de liberdade de movemento ao aire libre e da tensión dos adultos.

As necesarias limitacións actuais cambiaron moito a percepción, a vivencia do mundo social para todos e hai que seguir atento e vixiar o benestar psicofísico dos nenos para non normalizar rutinas pouco saudables, como o uso indiscriminado e sen límite de pantallas e comida para entretelos nun espazo pechado e ter en conta os efectos emocionais de explicacións pouco sensibles e fortes para unha idade temperá que poden xerar medos e ansiedades innecesarias.

Deixámosvos algunhas ligazóns para seguir reflexionando sobre estes temas de saúde infantil:

Coronavirus y niños: ¿cómo gestionamos sus miedos, la separación de sus seres queridos y las tareas?

¿Cómo explico una epidemia a los más pequeños?

Niños y Coronavirus, cómo explicarles qué es y qué está pasando

Consecuencias do uso de pantallas en nenos pequenos

Los primeros meniños y meniñas del Programa de Atención Prenatal y Perinatal ya van a la escuela

Imagen: freepik

¡Enhorabuena a toda la población escolar después del primer mes de clase!

Ya llevamos un mes desde el inicio del colegio, que este año ha sido particularmente intenso para profesionales y familia, adultos, pero sobre todo niños, por la introducción de los necesarios protocolos sanitarios de seguridad relacionados con la COVID-19, entre ellos:

 • valoración del estado de salud desde la entrada a la salida: mirada preocupante hacia cualquier síntoma de malestar (tos, vómitos, fiebre, diarrea, dolor de garganta)
 • introducción de nuevos hábitos, limitantes pero necesarios, (mascarillas, lavado de manos constante, distancia social, grupos burbuja, materiales y casilleros personalizados e incompartible, …)
 • adaptación de espacios y rutinas a las nuevas necesidades (ampliación, separación de aulas y pasillos, comedores en el aula, parcelación de los patios, ventanas siempre abiertas)
 • gestión de contagios y de posibles contactos con positivo, conciliación familiar, laboral…

¡Enhorabuena y mucho ánimo por lo que queda de año escolar!

En particular queremos felicitar con gran emoción e ilusión a los que fueron los primeros bebés nacidos durante el acompañamiento de la primera edición del “Programa de atención perinatal a mujeres en situación de vulnerabilidad social” en Santiago de Compostela (en enero de 2017) que este septiembre de 2020, con sus 3 añitos han empezado el cole de mayores!

Empezamos acompañando a sus madres y familias cuando aún estaban en la barriga promoviendo rebajar y mejorar el manejo de situaciones estresantes y preocupantes, motivando momentos de conexión y escucha necesarios para la vinculación temprana y apoyando reflexiones conscientes sobre sus necesidades físicas, psíquicas y emocionales presentes (intrauterinas) y futuras (recién nacido).

Tras nacer hemos sido testigos de sus avances en el desarrollo y en la vinculación sana, gracias al constante acompañamiento a la díada (madre-bebé), desde el inicio de la lactancia hasta las primeras palabras y los primeros pasos. 

Aunque el programa ofrece atención hasta los 18 meses de los bebés, gracias a las buenas relaciones profesionales establecidas seguimos siendo, con los seguimientos sucesivos, referentes seguros, para sostener también los retos relacionales sucesivos, como la separación de las figuras de apego, gestión de rabietas, inquietudes sobre desarrollo lingüístico, …

Durante el confinamiento de este 2020 hemos ayudado a sostener cambios que afectaron mucho a los más pequeños por sus grandes necesidades y su aún limitada comprensión de los motivos tan especiales y mundiales: desregulación del ciclo de sueño, de la alimentación, los efectos de la falta de libertad de movimiento al aire libre y del estrés de los adultos.

Las necesarias limitaciones actuales han cambiado mucho la percepción, la vivencia del mundo social para todos y hay que seguir atento y vigilar el bienestar psicofísico de los niños para no normalizar rutinas poco saludables, como el uso indiscriminado y sin límite de pantallas y comida para entretenerlos en un espacio cerrado y tener en cuenta los efectos emocionales de explicaciones poco sensibles y fuertes para una edad temprana que pueden generar miedos y ansiedades innecesarias.

Os dejamos algunos enlaces para seguir reflexionando sobre estos temas de salud infantil:

Coronavirus y niños: ¿cómo gestionamos sus miedos, la separación de sus seres queridos y las tareas?

¿Cómo explico una epidemia a los más pequeños?

Niños y Coronavirus, cómo explicarles qué es y qué está pasando

Consecuencias del uso de pantallas en niños pequeños