Actualidad·Derechos Infancia·Infancia·Pobreza

Pobreza e Saúde Mental na Infancia

A pobreza ten un impacto pernicioso directo sobre a saúde mental, especialmente nas primeiras idades da vida, tallando as posibilidades de desenvolvemento pleno da persoa. 

A infancia, especialmente a primeira infancia, é un período transcendental para o desenvolvemento do ser humano; só precisamos pensar que no cerebro están a producirse nos primeiros anos de vida entre 800 e 1000 conexións neuronais por segundo, que están a forxar os nosos circuítos cerebrais, a nosa fisioloxía, o noso desenvolvemento cerebral e por tanto o noso pleno desenvolvemento a nivel mental e emocional. 

O substrato principal que actúa como condicionante dese desenvolvemento, é a contorna na que nenos e nenas crecen, unha contorna que ten que ser estimulante, que conter unha pluralidade, diversidade e extensión de variables, contextos e elementos que posibiliten a activación das redes neuronais, unha contorna de oportunidades no social e no individual, desde o máis básico, alimentarse, habitar unha casa, atención física, hixiene, etc., ata as necesidades máis elevadas e sofisticadas, protección, vinculación, seguridade, dispoñibilidade, amor, respostas continxentes, contacto social, xogo, contornas de aprendizaxe… 

Cando a pobreza se instala, o seu efecto é completamente integral na vida das persoas que a padecen. Non é unha cuestión de parcelas, é global, sistémica. Unha familia afectada pola pobreza terá dificultades para alimentarse, para manter unha vivenda, para acondicionala adecuadamente, para protexerse do frío ou da calor, pero tamén para xestionar as vidas e necesidades de todos os membros da familia e especialmente para manter o equilibrio mental e emocional. Tal e como nos lembran constantemente expertos en crianza e neuropsiquiatría, como Barudy, Cyrulnik e Rygaard, tan importante como a alimentación é a nutrición emocional, o alimento afectivo. Permanecer en situación de pobreza produce un dobre efecto pernicioso sobre a infancia. 

Por unha banda ocasiona directamente unha tensión vital constante para todos os membros da familia, pero cando es un neno ou nena e o teu cerebro se está formando, a tensión crónica xera substancias tóxicas que afectan directamente ao neurodesenvolvemento, ao desenvolvemento cognitivo, á memoria, á linguaxe. 

Doutra banda redobra os seus efectos a través da vía indirecta. Esa tensión vital nas persoas adultas coidadoras condúceas a un estado de indefensión psicolóxica (todo na súa vida está determinado por circunstancias externas fóra do seu control, mercado laboral, medidas sociais… perciben que fagan o que fagan, as súas vidas non dependen dos seus logros) e isto provoca unha situación de fatiga psicolóxica que leva á depresión e á perturbación nas relacións entre pais e nais e os seus fillos e fillas, de maneira que estes non reciben os estímulos adecuados para o seu desenvolvemento: dispoñibilidade emocional dos seus pais e nais, sintonización coas súas necesidades, consistencia e coherencia nos coidados, empatía, amor. Estes factores condicionan completamente o equilibrio afectivo e mental. Tensión crónica, carencias materiais básicas, ambiente relacional defectuoso, un cóctel tóxico que eleva os riscos de afectación da saúde mental da infancia, nunha espiral crónica que se reproduce inevitablemente se non cortamos o círculo de pobreza: pais e nais tensos, agoniados, irritables, deprimidos polas súas circunstancias, indefensos, incapaces de fornecer coidados materiais e emocionais aos seus fillos e fillas. Nenos e nenas moi pequenos vivindo unha tensión continuada que afecta o seu desenvolvemento cerebral, condicionando a súa saúde presente e futura.

Urxe que nos deixemos de miradas limitadas sobre a pobreza e a abordemos como un grave problema de saúde pública. É preciso garantir a dotación de recursos específicos para infancia e mocidade con enfermidades mentais, en especial co incremento de especialistas en pediatría, unidades de día, atención psicolóxica a infancia e adolescencia e o Desenvolvemento da especialidade de psiquiatría infantil e xuvenil.

Mónica Permuy
Directora Xeral
Fundación Meniños

Pobreza y Salud Mental en la Infancia

La pobreza tiene un impacto pernicioso directo sobre la salud mental, especialmente en las primeras edades de la vida, cercenando las posibilidades de desarrollo pleno de la persona.

La infancia, especialmente la primera infancia, es un periodo trascendental para el desarrollo del ser humano; sólo necesitamos pensar que en el cerebro se están produciendo en los primeros años de vida entre 800 y 1000 conexiones neuronales por segundo, que están forjando nuestros circuitos cerebrales, nuestra fisiología, nuestro desarrollo cerebral y por tanto nuestro pleno desarrollo a nivel mental y emocional.

El sustrato principal que actúa como condicionante de ese desarrollo, es el entorno en el que niños y niñas crecen, un entorno que ha de ser estimulante, ha de contener una pluralidad, diversidad y extensión de variables, contextos y elementos que posibiliten la activación de las redes neuronales , un entorno de oportunidades en lo social y en lo individual, desde lo más básico, alimentarse, habitar una casa, atención física, higiene, hasta las necesidades más elevadas y sofisticadas, protección, vinculación, seguridad, disponibilidad, amor, respuestas contingentes , contacto social, juego, entornos de aprendizaje,…

Cuando la pobreza se instala, su efecto es completamente integral en la vida de las personas que la padecen. No es una cuestión de parcelas, es global, sistémica. Una familia afectada por la pobreza tendrá dificultades para alimentarse, para mantener una vivienda, para acondicionarla adecuadamente, para protegerse del frío o del calor, pero también para gestionar las vidas y necesidades de todos los miembros de la familia y especialmente para mantener el equilibrio mental y emocional. Tal y como nos recuerdan constantemente expertos en crianza y neuropsiquiatría, como Barudy, Cyrulnik y Rygaard, tan importante como la alimentación es la nutrición emocional, el alimento afectivo. Permanecer en situación de pobreza produce un doble efecto pernicioso sobre la infancia.

Por un lado ocasiona directamente un estrés vital constante para todos los miembros de la familia, pero cuando eres un niño o niña y tu cerebro se está formando, el estrés crónico genera sustancias tóxicas que afectan directamente al neurodesarrollo, al desarrollo cognitivo, a la memoria, al lenguaje. 

Por otro lado redobla sus efectos a través de la vía indirecta. Ese estrés vital en las personas adultas cuidadoras las conduce a un estado de indefensión psicológica (todo en su vida está determinado por circunstancias externas fuera de su control, mercado laboral, medidas sociales, …., perciben que hagan lo que hagan, sus vidas no dependen de sus logros) y esto provoca una situación de fatiga psicológica que lleva a la depresión y a la perturbación en las relaciones entre padres y madres y sus hijos e hijas, de manera que estos no reciben los estímulos adecuados para su desarrollo: disponibilidad emocional de sus padres y madres, sintonización con sus necesidades, consistencia y coherencia en los cuidados, empatía, amor. Estos factores condicionan completamente el equilibrio afectivo y mental.

Estrés crónico, carencias materiales básicas, ambiente relacional defectuoso, un cóctel tóxico que eleva los riesgos de afectación de la salud mental de la infancia, en una espiral crónica que se reproduce inevitablemente si no cortamos el círculo de pobreza: padres y madres estresados, angustiados, irritables, deprimidos por sus circunstancias, indefensos, incapaces de proveer cuidados materiales y emocionales a sus hijos e hijas. Niños y niñas muy pequeños viviendo un estrés continuado que afecta a su desarrollo cerebral, condicionando su salud presente y futura.

Urge que nos dejemos de miradas limitadas sobre la pobreza y la abordemos como un grave problema de salud pública. Es necesario garantizar la dotación de recursos específicos para infancia y juventud con enfermedades mentales, en especial con el incremento de especialistas en pediatría, unidades de día, atención psicológica a infancia y adolescencia y el desarrollo de la especialidad de psiquiatría infantil y juvenil.

Mónica Permuy
Directora General
Fundación Meniños

Actualidad·Diversidad Sexual

“Se un amigo ou amiga che di que é gai, lesbiana ou trans* como reaccionarías?”

Imaxe: pressahotkey / Freepik

Se un amigo ou amiga che di que é gailesbiana ou trans* como reaccionarías?” 

Moitos nenos, nenas e adolescentes conviven a diario con situacións de non aceptación da súa diversidade sexual, e mesmo de rexeitamento aberto nas súas familias, contorna escolar ou de lecer.

Os diferentes informes elaborados ata o momento sobre a Diversidade Sexual amosan que a diversidade de orientacións afectivo-sexuais, así como a relativa á identidade transexual e transxénero non están debidamente recoñecidas e non gozan aínda dun status de normalidade na nosa sociedade. 

O 28 de  xuño celébrase o Día pola Liberación de Lesbianas, Gais, Transexuais , Bisexuais  e Intersexuais ou colectivos LGTBI. É unha xornada festiva e reivindicativa pola igualdade xurídica e social, e a tolerancia pola diversidade de orientación sexual.

A pesares de que a aceptación da diversidade afectivo-sexual por parte dos mozos e mozas aumentou considerablemente nos últimos anos, isto non se traduciu nun incremento paralelo da atención a esta diversidade nos centros de ensino, familias e ou institucións. E neste senso preocúpannos profundamente os altos índices de suicidio en población LGTBI e o risco de sufrir acoso escolar por mor da súa orientación sexual, pois os datos confirman que aumenta en adolescentes lesbianas, gais e transexuais.

Doutra banda, non todos o colectivos LGTBI se beneficiaron destas aperturas en igual grao: mentres que os homes homosexuais están a acadar uns índices de aceptación e visibilidade  substanciais, mulleres lesbianas, bisexuais e, sobre todo, as persoas transexuais continúan en moita maior medida detrás dun muro de silenciorexeitamento.

perspectiva de xénero  como categoría de análise continúa sendo fundamental á hora loitar contra este tipo de violencia. Existe unha relación directa entre as visións que as e os adolescentes sosteñen sobre a diversidade sexual e os roles de xénero culturalmente asignados a mozos e mozas, e de maneira máis concreta, unha relación coas prácticas  afectivas que se supoñen e  se toleran para cada sexo. 

Mentres que entre as mozas existe unha gran fluidez afectiva, que lexitima as demostracións físicas de afecto entre amigas, entre os mozos persiste aínda un rol masculino extremadamente ríxido no afectivo: calquera expresión de afecto entre dous homes continúa sendo  comprendida como expresión de homosexualidade e xulgada negativamente. 

Esta masculinidade ríxida, que ten como compoñentes medulares o rexeitamento da  homosexualidade e a necesidade constante de afirmarse contra ela, non parece diluírse na mesma medida na que o están facendo os discursos e, en todo caso, de feito, o que se detecta é un risco de que as mozas abandonen  certas condutas afectivas femininas e espontáneas por unha certa “ masculinización” do seu rol de xénero. 

Debúxase, pois, a necesidade de inserir a educación sobre a tolerancia á diversidade sexual dentro dunha educación de xénero que cuestione as definicións tradicionais da masculinidade.

Unha contorna social cotiá na que existen e se expresan opinións, actitudes e comportamentos negativos ante a presenza destes mozos e mozas LGTBI perpetúa a violencia homofóbica en todas as súas variantes. Velaí a importancia que ten o poder incidir no sistema de actitudes e de condutas que van configurando as novas xeracións adolescentes e xuvenís a este respecto.

Por todo isto, desde Fundación Meniños, facémonos a pregunta que dá título a este artigo: Se un amigo ou amiga túa che di que é gailesbiana ou trans*como reaccionarías?” 

Por desgraza a normalidade sigue sendo a hostilidade, violencia física, insultos, risas sen apenas ser conscientes do dano que isto provoca na poboación LGTBI. O “cotilleo”, a burla humorística ou o insulto non son moitas veces comprendidos como condutas homófobas, de tal modo que se  relativizan os seus efectos negativos.

O 28 de xuño de 2020, é un bo día para revisar se as túas actitudes, comentarios e comportamentos coas pessoas LGTBI promoven a súa protección, seguridade e afecto, e de non ser así unirte á corrente multicolor de personas e entidades como Fundación Meniños que apoian, respectan e acompañan vidas diversas que cos seus avances fan que todas e todos avancemos. 

Soñamos con ese día no que ese amigo ou amiga túa non precise dicirche nada da súa orientación sexual porque a identidade cada persoa se mida no tamaño do seu corazón e dos seus soños.

Existen unha serie de termos que definen a realidade con respecto ás identidades de xénero que debemos manexar para achegarnos a este tema. Son os seguintes:

Mónica Otero. Traballadora Social

“Si un amigo o amiga te dice que es gay, lesbiana o trans* como reaccionarías?” 

Imaxe: pressahotkey / Freepik

Muchos niños, niñas y adolescentes conviven a diario con situaciones de no aceptación de su diversidad sexual, e incluso de rechazo abierto en sus familias, entorno escolar o de ocio. 

Los diferentes informes elaborados hasta el momento sobre la Diversidad Sexual muestran que la diversidad de orientaciones afectivo-sexuales, así como la relativa a la identidad transexual y transgénero no están debidamente reconocidas y no disfrutan aún de un estatus de normalidad en nuestra sociedad. El 28 de junio se celebra el Día por la Liberación de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y Intersexuales o colectivos LGTBI. 

Es una jornada festiva y reivindicativa por la igualdad jurídica y social, y la tolerancia por la diversidad de orientación sexual. A pesar de que la aceptación de la diversidad afectivo-sexual por parte de los chicos y jóvenes ha aumentado considerablemente en los últimos años, esto no se ha traducido en un incremento paralelo de la atención la esta diversidad en los centros de enseñanza, familias y o instituciones. Y en este sentido nos preocupan profundamente los altos índices de suicidio en población LGTBI y el riesgo de sufrir acoso escolar por causa de su orientación sexual, pues los datos confirman que aumenta en adolescentes lesbianas, gays y transexuales. Por otro lado, no todos el colectivos LGTBI se beneficiaron de estas aperturas en igual grado: mientras que los hombres homosexuales están consiguiendo unos índices de aceptación y visibilidad sustanciales, mujeres lesbianas, bisexuales y, sobre todo, las personas transexuales continúan en mucha mayor medida detrás de un muro de silencio y rechazo. 

La perspectiva de género como categoría de análisis continúa siendo fundamental a la hora luchar contra este tipo de violencia. Existe una relación directa entre las visiones que las y los adolescentes sostienen sobre la diversidad sexual y los roles de género culturalmente asignados a jóvenes y chicas, y de manera más concreta, una relación con las prácticas afectivas que se suponen y se toleran para cada sexo. Mientras que entre las jóvenes existe una gran fluidez afectiva, que legitima las demostraciones físicas de afecto entre amigas, entre los jóvenes persiste aún un rol masculino extremadamente rígido en el ámbito afectivo: cualquier expresión de afecto entre dos hombres continúa siendo comprendida como expresión de homosexualidad y juzgada negativamente. 

Esta masculinidad rígida, que tiene como componentes medulares el rechazo de la homosexualidad y la necesidad constante de afirmarse contra ella, no parece diluirse en la misma medida en la que lo están haciendo los discursos y, en todo caso, de hecho, lo que se detecta es un riesgo de que las jóvenes abandonen ciertas conductas afectivas femeninas y espontáneas por una cierta

“masculinización” de su rol de género. Se dibuja, pues, la necesidad de insertar la educación sobre la tolerancia a la diversidad sexual dentro de una educación de género que cuestione las definiciones tradicionales de la masculinidad. Un entorno social cotidiano en la que existen y se expresan opiniones, actitudes y comportamientos negativos ante la presencia de estos chicos y chicas LGTBI perpetúa la violencia homofóbica en todas sus variantes. He ahí la importancia que tiene el poder incidir en el sistema de actitudes y de conductas que van configurando las nuevas generaciones adolescentes y juveniles la este respeto. 

Por todo esto, desde Fundación Meniños, nos hacemos la pregunta que da título la este artículo: Si un amigo o amiga tuyo te dice que es gay, lesbiana o trans como reaccionarías?” Por desgracia la normalidad sigue siendo la hostilidad, violencia física, insultos, risas sin apenas ser conscientes del daño que esto provoca en la población LGTBI. 

El cotilleo, el recochineo humorístico o el insulto no son muchas veces comprendidos como conductas homófobas, de tal modo que se relativizan sus efectos negativos. El 28 de junio de 2020, es un buen día para revisar si tus actitudes, comentarios y comportamientos con las personas LGTBI promueven su protección, seguridad y afecto, y de lo contrario unirte a la corriente multicolor de personas y entidades como Fundación Meniños que apoyan, respetan y acompañan vidas diversas que con sus avances hacen que todas y todos avancemos. Soñamos con ese día en el que ese amigo o amiga tuyo no necesite decirte nada sobre su orientación sexual porque la identidad cada persona se mida en el tamaño de su corazón y de sus sueños.

Existen una serie de términos que definen la realidad con respeto a las identidades de género que debemos manejar para acercarnos la este tema. Son los siguientes:

Mónica Otero. Trabajadora Social